is toegevoegd aan uw favorieten.

De verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen was, openbaar gemaakt door het euangeli: of De eindelyke gelukzaligheid aller menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Tegenwerpingen.

89

overeenkomt, of in zoodanig eenen zin, „ welke daar mede vierkant ftrydig is?

„ Had de fchriftuur ons nergends geleerd, „ dat zy, die in dit vuur geworpen worden, ,, verdervenis of ontbinding zullen maaijen; dan „ nog zou een bedaard lezer, uit aanmerkin„ ge, dat het vuur, uit deszelfs aart, eene „ ontbindende hoofdftof is , en de ligchamen, „ welken in hetzelve geworpen worden, na„ tuurlyker wyze, verteert en van elkander „ fcheidt, van zelf het denkbeeld van onver,, derflykheid laten varen, als welk met de na„ ture van het onderwerp in het geheel niet

ftrookt. Hoe veel meer dan moet men dit ,, denkbeeld verbannen; daar beiden, de na„ tuur der zake en het verflag der h. fchrift ,, overeenkomen en ons te zamen verpligten, „ om te befluiten, niet dat de godlozen, in ,, het vuur, onverderflyk en onfierflyk wezen „ zullen, maar in tegendeel, dat zy daar in ,, zuilen verteerd en verbrand\worden?

„ Sommigen zullen mooglyk zich verbeel„ den, dat de leer dezer onver derflykheid in het „ vuur begunftigd wordt door het geen onze „ Zaligmaker zegt met zinfpelinge op de Jood„ fche offeranden onder de wet, wanneer Hy, „ in het beiluit des hoofdftuks, zegt: en yde-

re offerande zal door vuur gezouten worden &c. ,, Dan, niets is zekerer, dan dat deze woorF 5 „den