is toegevoegd aan uw favorieten.

De volks-liefde en vaderlands-min van Jesus, in leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IlS VIERDE LEERREDEN,

ren van kwaade beginfelen, welken het verderf van eenen ftaat noodwendig met zich fleepen.

Ook daarom beandwoordde de uitkomst ten vollen aan de verwachting. Onze gezegende Heiland heeft zijne ernstige bede in alle opzichten verhoord gezien. God, zijn hemeliche Vader, heeft zijnen arbeid met den gewenschten uitflag bekroond, heeft zijne Jongeren „ niet van de waereld weggenomen," en tevens „ bewaard voor het boofe." Hoe onbefmet van bedorven zeden en grondbeginfelen zij gebleven zijn, daarvan hebben zij, zelfs nog geduurende hun verblijf in het Joodfche Land, waar ongodsdienstigheid en ondeugd dagelijks toenam, na des Heilands Hemelvaart, de beflisfendste'proeven gegeven. — En, ook nog tegenwoordig, blijven de vroome wenfchen en gebeden niet onverhoord , waarmede Christenen , die vrienden van hun vaderland zijn, zich zeiven en anderen aan de vaderlijke bcfcherming en het geleide des Allerhoogstcn bevelen. De dagelijkfche ondervinding bevestigt dit ftellig. Hij, die zijne prille jeugd reeds geheel aan zijn vaderland toegewijd, die zich, door eene vroegtijdige beoefening der deugd, tot deze

ge-