Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen Oorlog tegen Engeland.

3

sneer of min regtftreeks of van ter zydedeelen; dewyl de noodzaaklyk kwaade gevolgen van verkeerde maatregelen, vooral van de zulken, die zy door hunnen invloed hadden kunnen voorkomen en verhoeden, doch waartegen zy zig niet op een wettige wyze verklaard hebben, aan hun zo wel als aan de Regeeringe geweeten zullen worden, en met regt te wy ten zyn.

Dus is, by voorbeeld, ieder Burger van een Staat, die een onregtvaardigen Oorlog vsert, 'welken hy d;>or zyn gedrag goedkeurt,of waartegen hy zig op een iveitige wyze niet verklaart, deelgenoot en fchuldig aan, en verantwoordelyk, zo wel als de Regeering; voor al dat onfchuldig 'vergobten bloed, dat in dien onregtvaariigen oorlog geftort wordt: doch aar. den anderen kant hy door zyn ftil gedrag, gehoorzaamheid as • de wetten des Lands, gewillig opbrengen da1 'lasten, door zyn bidden om den Godlyken Zegen over de wapenen van eenen regtvaar. oorlog, en door alle andere pligten , in dien tyd aan zyn Vaderland en Medeburgeren 'fchuldig, te betragten; door dit alles, zegge ik, is hy een der tweede oorzaaken en werktuigen van den Godlyken Zegen over dien oorlog; en aan hem is voor een zeker gedeelte toe te fchryven, dat dezelve met een eerlyken, welverzekerden.

A 5 en

Sluiten