is toegevoegd aan uw favorieten.

Zestal kerklyke redenvoeringen, gedaan op de bedestonden, in het jaar 1782.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods Zegen 'over de] Wapenen? f,9

s, te bevorderen. Want zy zyn Gods dienaa„ resfe ons ten goede; zy bekleeden als 't waare „ de plaats van God, om zynen zegen over „ het menschdom, en byzonderljk over de , Maatfchappy, welke zy bellieren, dat is, waar„ van zy het geluk en genoegen moeten bevor„ deren,uit te breiden.Daartoe zyn zy van God ge. „ ordineerd en gefchikt; daartoe heeft God haar „ die groote Magt gegeven; daartoe zyn zy

door haare Medeburgers aangefteld; en daar„ toe verpligt haar de natuur haarer .bedieninge L of regeeringe."

Zo is dan, volgens de. leer der Heilige Schriftuur, de Overheid het eerlle middel in de hand van God, om zynen Zegen over een Land rc brengen. Maar zal die zegen volgens de vastgefielde fchikkingen der Voorzienigheid, waarnaar de menfchen zig gedraagen moeten, zo groot en volmaakt zyn, als een burgerlyke Maatfchappy kan verkrygen; dan moeten in die Overheid of Regeering de volgende verdscfjten.' zamenloopen, zonder welden men geen godlyken Zegen verwagten noch verkrygen kan.

I. Dat de Regecring des Lands, welke is gods Dienaresfe, zo veel mogelyk de plaats bekleede van den'alwee.tenden en ovcraltegenwoordigen God, om te beter aan liet oogmerk haa61 ^