is toegevoegd aan uw favorieten.

Zestal kerklyke redenvoeringen, gedaan op de bedestonden, in het jaar 1782.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods Zegen over de Wapenerfi ioi

die zy daarvan door hunnen ftand, beroep of bezigheid kunnen verkreegen lubben. Waarom ook ieder Burger vtrpligt is deeze zyne kundigheden aan de Regeeiing medetedeelen.) Hoe minder het getal is van de Leden der Regeeringe, en hoe meer de Regeering aan eenen ftand ,en eene plaats verbonden is, zo veel minder worden de waare belangen en behoeften van hec geheele Volk en de gantfche toeftand en alle da omftandigheden des Lands gekend, en te meer gevaar is 'er, d?t ze verwaarloosd en aan het belang, de grilligheden, dwaasheden of ondeugden van maar eenen of weinigen , zullen worden opgeofferd. — Hoe grooter het getal in tegendeel is van de Leden der Regeeringe, te beter kan dit alles niet alleen gekend worden, maar te minder is ook dit gevaar j pm dat onder veelen waarfchynelyk nog wel een of eenigen gevonden zullen worden, die zig tegen de verkeerde inzigten en handelingen der anderen zullen Hellen, en onbefchroomd de waarheid voorftaan en het belang des lands bevorderen, En de zodanigen zyn in de hand der Voorzienigheid de middelen, door welken zy haaren Zegen over een Land uitbreidt.

II. Deeze Zegen zal te grooter worden, indien de Regeeringsvorm van een Land, zo veel mogelyk is overeenkome met deszelfs geG 3 field-