Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*34 Vyfde Bedeftond, Over de Middelen om

van de zelfde betekenisfe) onaffcheidelyk aan eikanderen verknogt zyn, is niet alleen in de natuur der dingen van eeuwigheid gegrond, en door de fchikkinge der Godlyke Voorzienigheid pekrag'tigd, maar wordt ook door alle Menfchen, eenige weinige zedenluozen alleen uitgezonderd , volmondig toegedaan, en door hun in de daid zedelyk goed gedrag of door hunne nabootzing van deugd en godsvrugi beveiligd.

Volgens het algemeen gevoelen en het gedrag van alle menfchen hangt het derhalven voidrekt alleen van den mensch af, om gelukkig te wezen, of des Godlyken Zegensdeclagtig te worden; om dat hy dat geluk of dien zegen eenjglyk door de naauwkeurigde en algemeende betragtinge van deugd en godsvrugt, in den Loogden trap van volmaaktheid kan erlangen, terwyl hy daartoe, nimmer op eene andere wyze geraaken, ja zonder deugd nooit eenig waar genoegen of zaligheid fmaaken zal (*>

He t

(*5 Tek ftaavinge van dit ge.egde beroepe ik mv ep het geweeten en op het ftandv3(tis geiIra„ uan J menfchen Wam zodanig heeft God naar ^o/^5 te Wyshed en Goedheid den mensch gefcha.-p n dat 20 men.ge maaien wy eenig kwaad bedenken en daad/,* feedryven, ons gewifleons daartegen vooraf waarichou Jt,

on.

Sluiten