is toegevoegd aan uw favorieten.

Zestal kerklyke redenvoeringen, gedaan op de bedestonden, in het jaar 1782.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAGEBEtt 185

der plegtigfte verbonden, ons Vaderland zo onverhoeds als onregtvaardig heeft aangevallen, onze Scheepvaart geweldaadig getlremd, de fchepen trouwlooslyk uitgeplunderd en geheel weggeroofd, onze buitenlandsche Bezittingen verraaderlyk overrompeld en ontmenscht verwoest. Maar ook in deeze duiftere dagen hebt Cy U aan ons niet onbetuigd gelaaten: Gy hebt ons allerleien .zegen en overvloed gefchonken , voor veele andere rampen behoedt, en van andere onheilen verlost. Gy hebt ons andere magtige Vrienden verwekt, en ons lieve Vaderland tot nog toe by deszelfs vryheid en voorregten bewaard; ja ons in deezen oorlog veele blyken uwer goedgunftigheid gegeven. Gy hebt den Burgeren hunne regten meer en meer leeren kennen, den Regenten hunne pligten beter doen begrypen, en ons veele agtenswaardige Mannen verwekt, die de oude vryheid doen herleeven , de geregtigheden der Ingezetenen handhaaven, de Conftitutie des Lands verdedigen, en haar zuiveren van alle feilen f waardoor dezelve en met haar het welvaaren des Vaderlands en alle geluk der Nederlanderen eindelyk zou te gronde gaan. Gy, o Godf geeft ons fterke hoop en zekere verwagting, dat het tegenwoordig geflagt de vaderlyke deugden M 5 zal