Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN ONDEELBAAR- 21

tigd, en juist dat geen, 't welk zijn eigen gevoelen mag genaamd worden, is de flotfom dier wijziging. Waarlijk, men doolt, wanneer men aan de onbepaaldheid der Kristlijke leer de zo vcrfehiLlende denkwijze haarer bclijderen wil wijten. Even hetzelfde menigvuldig en uit een lopend verfchil van gevoelens zou men omtrend ieder ander voorwerp van onderzoek aantreffen, indien het van hetzelfde gewigt.werdt geoordeeld, en met ever» dezelfde angstvallige nauwgezetheid door den menschlijken geest bearbeid. Zijn 'er minder verfchillen onder de Wijsgeeren, Geneeskundigen, en beocffenaars van andere Wetenfchappen? Beproeft het eens, hen te vereenigen, op voorwaarde van de volkomenfte cenftcmmigheid in begrippen omtrend zekere punten. Ik vrees, dat uwe poogingen volftrekt op niet zouden uitloopen, hoe zeer 'er zelfs geene vergelijking te maken is, tusfbhen het belang van eene Godsdienftige of geneeskundige waarheid. En wat kan men dan van eene vereeniging, op gronden van eenftemmigheid van gevoelens, nopens zekere Godsdienftige waarheden, verwachten?

B 3 ftj

eenst. in

coDsn. be-

CR. ONM.

Sluiten