Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S' E N : E N ONDEELBAAR. 20

willen, als 2dnd of als bejaarde, zich der Kerk- te iaten inlijven: alle Proteftantcn zijn leden van dezelfde huishouding, zijn broeders: zij noodigt allen, om met vereende fchouderen de algemecne lasten te dragen, met vereende krachten tot opbouw te arbeiden, met vereenden moed en ijver de Vrijheid én de waarheid te handhaven, en zich onder één hoofd, dat van Jefus, zamen te voegen, om zijne weldaadige leer te verfpreiden en aan dezelve den werkzaamften invloed te verghaffen (*_).

Grootsch

(*) Het gewigt des onderwerps dringt mij hier bij «ene en andere aanmerking, tot nadere opheldering, te voegea. Verre bea ik af, om een nieuw proteftantsch Genootfchap, *t zij onder welk eene benaming, te verlangen. Ik acht het onnodig, en mogelijk in zommige opzichten fchadelijk:— onnodig is het, om dat, althans het hervormd Cenootfehap, dat toch hetaanzienlijkstin onze Republiek is, juist zodanig eene maatfehappij is, als mijne verbeelding mij thans voorfchildert. Men leze flegts aandachiig de volgende artikels van hunne geloofsbelijdenis, bij hen de plaats bekleedende van een kerklijk maatfchaplijk verdrag, en welken wij hier woordlijk invoe. gen — „ Wij gelooven, dat deze H. Schriftuur den

„ wil.

het we.

zen tan oh

veree. der.

protest.

Sluiten