is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over den aard, het verval, en herstel, der wissel-bank, te Amsteldam.. [3000]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Otf BED'eNKINGEN OVER de

£erd worden, omdat zijn belang een fpoedig hei* ffel vordert, en hij voor deze guarantie door

de

ntetmmderdooreenen zelfden geest van handel geleidworden.—Eene andere vraag is: zullen voornaameKooplieden bewogen worden , om deze guarantie op zich te nemen? Ook daaromtrend oordeel ik, mij, bij gisfing, gunstig ra mogen verklaaren, omdat het bijzonder belang van eiken Koopman de fpoedigfte herftelling vordert, en de guarantie zelve voor den guarandeur geene de minfte bedenking oplevert, daar toch de Stad Amfteldam zelve, met alle haare inkomlten, zelfs met alle de bijzondere' eigendommen en bezittingen haarer Ingezetenen , de hoofd- of principale guaranne daarftclt. Voor den Koopman zelf behoef ik hier niet nader te betoogen van welken voordeeligen invloed zoodanige guarantie van Kooplieden zijn zou voor het crediet der Bank buiten 'sLauds, alwaar men,nit zulk eene volvaardige toetreding, gewislijk, zeer gunsdg moet befluiten tot de foliditeit der Bank zelve. Belang en Vaderlands-lief.de moeten hier, zeer zeker, gezamenlijk werken tot herftel. De ondervinding van het tegendeel zou niet alleen een ongunftig vermoeden baaren buiten 'sLands maar ook aanleiding geven tot maatregelen, die, in geval van nood, zeer zeker, beraamd zullen en moeten worden ; doch die daarom , in de gevolgen , voor duifende bijzondere perfoonen, wier belang toch even zeer gelden moet, niet anders dan hóogft nadeeög kunnen wezen. Van die maatregelen behoef ik flechts" b.er ter phmfe, te noemen eene geforceerde Geil heffing,- waarvan ik hiervóór op Bladz. 85. in de Aan* teekening gefproken heb.