is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedenkingen over den aard, het verval, en herstel, der wissel-bank, te Amsteldam.. [3000]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9% BEDENKINGEN O V ER DE

alle Stedelijke ïnkomften, onder het geftrengst verband , aanfpraaklijk zouden moeten zijn voor deze aflosfing.

Door zulk eene eenparige werkzaamheid alleen van hun, die allen een gelijk belang hebben in de herftelling der Bank , zou dit gewenscht einde eenmaal kunnen bereikt, en alle Kapitalisten, op zulk eenen vasten grondflag, veiliglijk aangemoedigd/en overreed worden , om hunne gelden tot dit belangrijk oogmerk te fchicten. (*)

Ein-

(*) Misfchien zal men hier tegenwerpen , dat het thands de tijd niet is, om zoodanige Negotiatie daarteftellen ; en deze tegenwerping is fchijnbaar. Het fchijnt indedaad, dat men geene genoegzaame geldfomme zal kunnen vinden, om de Bank te herftellen, dan vóór den algemeenen Vrede , waarbij het lot onzer Republiek zal beflist zijn. Anderen gaan nog verder, cn verzekeren, dat 'er geene genoegzaame fom van contante penningen voor handen is, om zulks uittewerken. Dan, beiden deze voorgevem (want zoodanigen fchijnen zij mij toe) zullen zich zelven ligtlijk wederleggen, wanneer men bedenkt: vooreerst, dat de Bank, niets gemeens hebbende met de ftaatkunde, volftrekt onafhanglijk is van den aard der tijden; — ter. tweeden, dat het crediet der Bank geenszins afhangt van het herftel des koophandels , maar wel de laatfte van het eer*

fte; ten derden, dat ieder oogenblik van vertraag-

ing daarom gevaarlijk is, omdat zich andere volken

Van ons commercwel verzuim gereedlijk bedienen;

Un