Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in plaats van eene Voorreden. 13

Predik. Men zegt ook van Piederit. Maar God weet het het best: want men heeft hem zyne aanMaagers niet bekend gemaakt.

Overft. Niet bekend gemaakt? Dat heb ik altyd gedacht, dat het met die geheelezaaknietrecht moet in zyn werk gegaan zyn.

Doft. Het komt u ongeloofiyk voor, dat de Göttinger Godgeleerden, dat Senior Goetze en andere Orthodoxen zoo denken, als zy fchryven? Is men dan maar alleenlyk geleerd, wanneer men nieuwigheden en dwaalingen voor den dag brengt, en ongeleerd en eenvouwig, wanneer men by de oude leere blyft ? — Zoo willen de nieuwe Heeren ons zekerlyk gaarne doen voorkomen; maar ik verzekere u, men vindt zeer geleerde en vernuftige mannen

nior Goetze by tc brengen , dan het is myn' post niet, hier Biographien te plaatzen. Hy ruste in vreden! Men kent hem zoo wel als Piederit te Ca fel, uit de fehriften vaa den Lutherfchen Koster. Geleerdheid zal niemand hem betwisten; ach ! dat hy by dezelve waare christelyke broeder' liefde gevoegd hadt! Hy was 20 zeer tegen de Gereformeerden ingenomen, als een zeker Heer in onze Nederlanden tegen de Lutherfchen. Een' vriend, die het zeer wel weeten konde, heeft my verzekerd, dat niet alleen de Gereformeerden, naa zynen dood, te Hamburg vryheid van GodsdienstoefFening verkregen hebben, maar dat men hun ook eene fchoone kerke met een fraay orgel heeft vereerd in die ftad, mits zy alleenlyk zich niet onderwierpen aan de Synode van Dordrecht, van welke onderwerplykheid zy zich ook met de grootste bereidwilligheid hebben ontdaan. Relato refero. Ven.

Sluiten