is toegevoegd aan je favorieten.

Vrijmoedige overdenkingen over het christendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in plaats van eene Voorreden. 35 Dotl. Hoe dan?

Hr. v. Z. De Heeren twisten nog over dehoofdflellingen van hunnen Godsdienst. Zy zyn nog niet éénig in hunne uitleggingen en verklaaringen van de H. Schrift. Ook willen zy niet, dat hunne eigen medebroeders dieftellingen zullen onderzoeken of beproeven, en roepen den wereldlyken arm tegen hen te hulpe. Zy dwingen hen, om of hun ambt en het land te verlaaten, wanneer zy niet in alle ftukken met hen overëenftemmen, of zy moeten, om aan hunnen ééd te voldoen, anders predi. ken en fchryven, dan zy denken. Jn dit geval is het dan wel het best, dat men zich van dit alles ten eenenmaale onthoudt, Hechts een Opperwezen gelooft, en de Heeren twisten laat. By deeze party worde ik gewislyk niet bedrogen, en dit is de party, die ik genomen heb.

Doel. Dan hebt gy voor zulk eenen verftandigen Edelman, juist de flechtfte party gekoozen. Maar vergun my, u een paar vraagen te moogen voorleggen; misfehien zult gy dan een gunftiger oordeel vellen.

Hr. v. Z. Zeer gaarne, ik zal alles wederom te rug neemen, wanneer ik van iets beters overtuigd worde.

DoEl. Gelooft gy niet, dat elke focieteitofmaatfchappye, haare inrichtingen en voorfchriften moet Jiebben?

Hr. v. Z. Zeer goed. Want anders is eene focieteitin het geheel niets, of eene chaos van verwarringe.

B 5 Dotl.