Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL 33

'Zo veel 't my de eer vergunt, en myn ontzag dit lyd; Maar zo een vader, trotsch, als dwingland u belïryd. De rechten der natuur hun grenzen doet ontkomen, !Zal ik, uit liefde en pligt, zyn dwinglandy betoomen; Ik eer een' vaders magt, als hy zyn recht niet fchend, IMaar een misbruikt gezag word nooit door my erkend.

ELMIRE.

Elmanza! voegt het ons, die fchuldig zyn te noemon, [Dat wy de gramfchap eens gehoonden vaders doemen, IDaar flechts een diep berouw zyn hart verzoenen kan?

ALMANZA.

) Indien wy fchuldig zyn, hy is 'er de oorzaak van.

ELMIRE.

lik mogt, in vroeger' tyd,. zyn teêrfte liefde winnen^

ALMANZA, verontwaardigd. IZyn liefde!.. Groote God! is dit een kind beminnen, 'Wanneer het ouderhart haar, wetloos, dien ontzegt, ; Met wien ze alléén 't geluk kon vinden in den echt!

ELMIRE.

Maar, als een vader dwaalt...

ALMANZA.

Dan ftell' hy aan zyn dwaling, Wanneer men hem die toont, uit waren rouw, bepaling, En rukke zyne telg van 's afgronds boorden af.

ELMIRE. Maar, hoogmoed, die tiran...

ALMANZA.

Stort vaak de deugd in 't graf. C ' £L-

Sluiten