Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV

VOORBERICHT,

beid en Edelmoedigheid zullen ondervinden, welken reprefent anten van een Vry Volk pasfen, en dat der zeiven, met afzien van allen eigenbelang, zullen te gemoet kojnen aan de wettige en gegronde bezwaaren, hiermede aan hen onder 't oog gebragt:. terwyl zy met grond kunnen vertrouwen, dat zy in hunne Burgery manmoedige befahermers en verdedigers zullen vinden, tegen alle geweld of onheil, dat hun om het oefenen van recht en gerechtigheid zoude kunnen overkomen.

Waarmede het Vaderland, de wettige Overheid en getrouwe Burgers en Inwooners in de veilige befcherming des Almagtigen bevolen worden door DE OPSTELLERS.

Utrecht, den 20 April. 1784-

En alzo deezs gedrukte Potuilen tot Redres, tot Utrecht uitgegeven, niet alken voor de Stad Utrecht, maar ook voor deeze Stad Amersfoort zeer gefchiktzyn, ommeteemee byvoegzele» en nodige veranderingen, volgens de Publicatie van de Magifiraat in dato den 20 April 1784, door Burgeren deezer Stad, welken dezelve» aoor haare ondertekening meede gelieven overtenemen , ingeleverd te kunnen wor^ den; zo heeft men ten gerieve van dezelve borgeren, deeze met eenige ten aanzien van deeze Stad, nodige veranderingen , Schriftelyk ingevuld, hoopende dat zulks den Borgeren deezer Stad niet onaangenaam zal zyn, terwyl van hartè gewerkt word dat dezelven met een gewenscht efect aan het ^heilzaam oogmerk mogen beantwoorden, en dat ook meede aan het voorbericht deezes voldaan moge worden. 'len welken einde, deeze aan de Ed. Achtb. Heeren Regeerden deezer Stad, eerbiedig worden voor gefield.

Men heeft de bewyzen voor deeze Stad wegens de Regee. rings beftelling. als 'anders, niet nodig gekeurd opiegeven, dewyl het overvloedig bekend is. dat deeze Stad en Borgery St en deezen aanzien meest gelyk ftaat met de Stad Utrecht. Amersfoort

den 8 Mrj 1784. p

Sluiten