Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op)

jners v*u dteze Stad in het voorftaan van derzelver aêloude Rechten , welherbragte Wetten en Privilegiën op alle mogelyke wyzen behulpzaam zyi; teri welken einde elk Burger of Inwoon er zich aan hun, zonder formé van Request, mondeling offchriftelyk zal kunnen vervoegen; waarna dit Collegie, de opgegeven bezwaaren gegrond vindende , dezelve by Requeste zal moeten voordraagen aan de Magiftraat, ten einde daarin de nodige redresfen te verzoeken.

XIV.

Dit Collegie zal ook gequalificeerd zyn, om in presfante gevallen in naam dergantfcheBurgerv,zo« danige Remonftrantien, en addresfen, aan de Magiftraat te prafenteeren, als naar gefteldheid der ordHandigheden noodig zal geoordeeld worden, mids dat zulks, op eige goedvinden gefchiedende, daarvan 20 fpoedig mogelyke aan de Burgery kenmsfe gegeven word om die daar op te hooren.

XV.

Er zullen uit dit Collegie jaarlyks twee afgevaardigd worden tot het bywooneii van het doen der Rekeningen van den Stads Thefaurier en Kameraar, en die der Mans en Vrouwe Conventen, tertie der vicaryen, en documenten daar toe fpeclerende en daar van behoorlyk aan het Collegie rapport doen. XVL

By het opleggen van eenige nieuwe of verhoogde belafting zal dit Collegie alvoorens worden geadvifeerd, en geïnformeerd van den Staat der Generaale of Provintiaale Finantien, ten einde van de meer of minder noodzaaklykheid derzelve te kunnen oordeelen. Ook zullen zy by het maaken der Nominatie van Burgemee'fteren en Raaaen 3 uit hun committeeren om acht te geven, dat alles in orde en over. eenkomftig dit Reglement gefchiede, zonder dat zy eenige Hem in het zelve zullen mogen hebben, uit-

gezon-

Sluiten