Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den VERTAALER. xxvn

niet gelet had ? Maar, fchoon zulk eene oplettendheid hier allernoodzaaklykst zy, volgt daaruit, dat zy in Gefchiedkundige of Wysgeerige Werken mag verwaarloosd worden ? Hoe zouden Sallustius, Caefar, Livius en Tackus 'er uitzien, indien zy allen in eenerlei kleeding geileken , ik wil zeggen , indien hunne Werken in denzelfJen ftyl vertaald wierden? Wat zoude op die manier worden van de vloeiende en verrukkende welfpreekendheid van Plato, en van de Stoifche beknoptheid en ruwheid van Marcus Aurelius ?

Doch het is tyd, dat ik hier afftappe. Ik zoude anders wel eene Verhandeling over de beste wyze van vertaaien fchryven , daar myn oogmerk alleenlyk was , kortelyk reden te geeven van myne eigene verrichtinge. Ik hebbe my benaarftigd om het oorfpronglyke van zo naby te volgen , als het onderfcheid der Franfche en Nederduitfche Taaien gedoogde. Daarin te flaagen is , myns oordeels , al de roem , naar welken een Vertaaler behoort te dingen. Of èn in hoe verre ik myn oogmerk bereikt hebbe , ftaat den kundigen Leezer te beoordeelen.

Niet zonder reden eischt men, dat een Vertaaler eenigzins bedreven zy in het onderwerp, waarover zyn Schryver handelt, en eenige kennis

Sluiten