is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxvin VOORBERICHT

Deeze bedenkingen oyer de onzekerheid der Gefchicdenis, met welke ik my dikwyls hebbe bezig gehouden, hebben in my het denkbeeld doen opkoomen, om de voornaamjk Gebeurtenisfen, aan welke ik deel gehad hebbe, of van welke ik getuige ben geweest , der Nakomelingfchap over te leveren, op dat zy, die in het toekomende deezen Staat zullen tefiuuren, kennis mogen kunnen verkrygen van de •waare gefchapenheid van zaaken , toen ik aan 4e Hegeeringe kwam , van de Oorzaaken , welke my Jiebben doen werken, van de middelen , welke ik daartoe had, de heimlyke aanflagen onzer vyamlen., de onderhandelingen , de oorlogen , en bovenal de fchoone daaden van onze Krygsbevelhebberen , do»r -•welke zy met recht zich de onjlerflykheid hebben verworven.

Na de omwentelingen, welke eerst het We sterfche Keizerryk , en naderhand het Oosterfche , het on'derjie boven keerden ; na de verbaazende overwin' ■Tiingen van Karei den Grooten; na het fchitterende Tydperk van Karei den V; na de beroerten , wel' ke de Hervorming veroorzaakte in Duitschland, en

wel-