is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MYNEN TYD. 175

XV gelukt zyn een weezenlyk beftaan te geeven aan die algemeene Heerfchappye , waarvan men het ingebeelde ontwerp wil toefchryvcn aan Karel den V. Laat ons hicrby voegen, dewyl wy alles moeten zeggen, dat, indien de Koning met al te grooten yver de krygsverrichtingen der Franfche troepen onderfteund had , derzelver bovenmaatige voorfpoed hem zeiven onder het juk zoude gebragt hebben. Van Bondgenoot zoude hy Onderdaan zyn geworden ; men zoude hem verder voortgefleept hebben, dan zyn oogmerk was 9 en hy zoude zich in de noodzaaklykheid bevonden hebben van in alles de begeerten van Frankryk toe te Hemmen, by gebrek van magt om 'er wederftand aan te bieden, of Bondgenooten te vinden, welke hem konden helpen om zich uit deeze flaavernye te redden. De voorzichtigheid fcheen, derhalven, van den Koning eene gemaatigde handelwyze te vorderen , door welke hy een foort van evenwicht konde vestigen tusfchen de Huizen van Oostenryk en van Bourbon. De Kóningin van Hongaryen was op den rand der fteilte: eene wapenfehorfmg gaf haar middel om adem te haaien , en de Koning was verzekerd , dat hy dezelve zoude kunnen verbreeken, wanneer hy het gevoegelyk mogt oordeelen , dewyl de Staatkunde van het Weener Hof hetzelve drong deeze verborgenheid te verbreiden. Laat ons, tot nog verdere rechtvaardiging des Konings, hierby voegen, dat hy ontdekt had, hoe de Kardinaal van Fleuri heimelyk verftand hield met den

Hee-

I74I-