Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I74I-

Spanje vei klaan zich tegen Oos tenryk, en zendt krygsvolfc na Italië.

Befchryvina van den Ryksdag.

181 ' GESCHIEDENIS

Zo veele Mogendheden, welke zich tegen het Huis van Oostenryk verbonden hadden , en deszelfs roof onder zich wilden verdeelen , hadden ook de begcerlykheid opgewekt van Vorften , welken tot nog toe zich hadden ftil gehouden. Spanje wilde niet ledig blyven, terwyl iedereen op de vergrooting zyner magt bedacht was. De Koningin van Spanje, welke van Parma geboortig was, maakte eisch op dat Vorftcndom, gelyk ook op dat van Piaccnza, het geen zy haaren Onderrok noemde , om haaren tweeden Zoon Don Philippus in hetzelve te vestigen. Zy deed twintigduizend Spanjaarden, onder bevel van den Heere van Montemar, door het Koningryk Napels trekken ; terwyl Don Philippus, ter zelfder tyd, met een anderen hoop door het Dauphinccfche en Savoien in aantocht was, om in Lombardyen te dringen. Dus liep een vuur, dat in zynen oorfprong niet meer dan een vonkje- in Silefien fcheen te zyn, al verder en verder voort , en verwekte welhaast een algemeenen brand in Europa (*).

Dewyl zo veele Legers , het eene tegen het andere, meer dwaasheden dan roemwaardige daaden uitvoerden , verkwistte de Ryksdag , welke ter verkiezinge van eenen Keizer te Frankfort vergaderd was , zynen tyd met beuzelachtige overleggingen. In plaatze van een Opperhoofd te ver-

kie-

(*) Hoe zeer is dan de Vorst te beklaagen , welke déeze brandftof eerst aandak, zelfs al onderzoekt men niet, of zyne eifchen rechtvaardig waren. Fert.

Sluiten