Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van MYNEN TYD. 183

kiezen, twistte men over dc kamifoolcn, of over de gouden kanten , welke de Gezanten van den tweeden rang beweerden eveneens te mogen draageri als die van den eerden. Deeze Ryksdag was verdeeld in twee partyen ; de ééne belfond uit dweepzieke aanhangcren der Koninginne van Hongaryen , de andere waren haare gellagen vyanden. De eerstgcmelden wilden den Groot-Hertog tot Keizer hebben, de anderen begeerden , met eene foort van hardnekkigheid , den Keurvorst van Beieren. De fortuin, welke tot nog toe de wapens der Bondgenooten begunftigde , haalde de fchaal over, cn derzelver party kreeg eindelyk de overhand , . welke dc gelukkigen doorgaans hebben. De Ryksdag van Frankfort vorderde1 evenwel niet. Om zich een denkbeeld te vormen' van deeze vergaderinge, cn van de langzaamheid van derzelver raadplecgingen, zal het niet onnut zyn hier eene fchets van dezelve te geeven. De Gouden Bulle wordt befchouwd als de Grondwet van Duitschland ; op haar beroept men zich by alle gelegenheden, en indien 'er eenige kibbelingen ontdaan , komen zy voort uit de wyze van dezelve uit tc leggen. De Vorden kiezen, derhalven , de meest in deeze Wet bedreven Leeraars , de lompde fchoolvosfen , welke den beuzelachtigen omllag van plegtige handelingen best doorkropen zyn , om dezelven, als hunne Pcrlbonsverbeelders, na deeze algemeene vergaderingen te zenden. Deeze Rechtsgeleerden twisten over de uiterlyke gedaante der dingen , en zyn M 4 te

1741.

Sluiten