Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Kerkelyk gezag. 229

jen; fchoon men ook dit niet van alle tyden zeggen kan: want in de vierde eeuw by voorbeeld, konde men toch niet wel, naar maate deeze of gene party de overhand hadt, van de Ariaanen tot de Rechtzinnigen en van deeze tot die overgaan, zonder dat men als een rebel in den Staat werdt befchouwd en zich bloot Helde aan de ftraffen, met deeze misdaad verknocht: van de volgende en voornaimlyk van de duistere tyden willen wy niet eens fpreeken. Maar wanneer is 'er wel ooit eene party geweest, zederd het geloof naar formulieren en menschlyk gezag ontdaan is, welke niet eischte, datzy, die tot dezelve overgingen, hun eigen nadenken over zaaken van den Godsdienst geheel en al aan de formulieren, by hen in gebruik, moesten opofferen, en hunne denkwyze in dien plooy fchikken, die door hen gevouwen was, die by zulk eene party in aanzien ftonden ? Waar zoude iemand 'er wel mede doorgekomen zyn, wanneer hy zeide: ik wil God met u dienen, uwe Godsdienflige inrichting is my flichtelyk, ik vinde onder u goede Christenen, getrouwe aanbidders van Jezus ; maar wat gy op deeze of die Synode bepaald hebt, deeze en gene verklaaring neeme ik niet aan, ik heb naar myne denkwyze en overtuiginge andere denkbeelden van de zaak, wanneer men dezelve ontleedt! Geen mensch zoude hem aangenomen hebben. De formulieren of geloofsleuzen waren de voorwaarden, en daar op werdt alleen kerkelyke en Godsdienflige gemeenfchap, naamlyk aandeel aan het gebed, onderwys en Avondmaal toegedeeld;

P 3 en

Sluiten