Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 16 )

wilt, my verder aan uw minzaam onderwys te beveelen ; de veelvuldige geleerdheid, welke in uw kleen werkjen ligt opgefloten, onder myne bekenden en onbekenden te verbreiden ; u van myne dankbaarheid en hoogachtinge te verzekeren ; de vruchten, welken ik reeds uit uwe gulden lesfen gegaderd heb, dankbaar aan uwe voeten nederteleggen; en de Ncderlandfche waereld zoo veel ik kan, deelgenoote van dezelven te maakcn.

Ter bereiking' van dit gewigtige oogmerk, zal ik u in het vervolg eenige korte brieven toezenden, niet twyfelende, of deze myne vrypostigheid zal door UWE. ten goeden geduid worden , en my in den geloove tevens verzekerd houdende , dat gy geene zwaarigheid maaken zult , om my van tyd tot tyd uwe geleerde onderrigtingen, op de minzaamfte wyze, naar uwe gewoonte, te blyven toedienen ; waar toe ik wenfche, dat de Hemel uwen leeftyd nog lange uitrekke en u de noodige kragten des ligchaams en vermogens der ziele doe behouden.

Daar ondertusfehen de grimmige nyd zyne tanden zelfs in de fchriften der allergrootfte

Sluiten