is toegevoegd aan uw favorieten.

De handvol aanteekeningen teruggekaatst, of De spotter ten toon gesteld, in eenige brieven aan [...] Hans Judas Kakologus Misadelphus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 69 )

een g, en dan nog wel voor ligtlyk fchryft? voorts, waarom gy de lydlyke deelwoorden, op en uitgaande, welken ik altoos gemeend heb, dat, naar den,aart onzer tale, onveranderlyk zyn, nu en dan veranderd en verlengd hebt, fchryvende, by voorbeeld, op bl. 28, regel 12, den voorgejlagen' voet, met een merk van verkorting', en dus in de plaatfevan voorgejlagenen; — op bl. 32, regel n, verschenen' en dus, naar uw oordeel, voor verfchenenen Mcsfias: ook waarom gy de geflachten der woorden veranderd hebt, fchryvende, op bl. 43, regel 13,

in de eerfte tyd voor in den eerften tyd ,• op

bl. 47, regel 15, fielt hy deze mcialtyd in voor dezen maaltyd , gclyk het doorgaande gebruik medebrengt: en eindclyk, waarom het uwer zonderlinge kieschheid behaagd hebbe, om zich op de eene plaats van deze, op de andere, van eene gchcellyk verfchillende fpellingc te bedienen, en by voorbeeld, op bl. 31, regel 12, het deelwoord niet te verlengen , maar te fchryven opgegeven ftukken, zonder merk van verkorting'; -—■ op dezelfde bladz. de tweede regel van onderen, te fchryven voor zo verre, en op bl. 33, regel 10, zoo even, op bl. 34, regel. 10, zoo dikwyls, bl. 36, regel 3, zoo met water begieten, enz.?

E 3 Het