is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezogte bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIED-V ERHAALEN. izi

derhalven alleen den diepften eerbied. Maar hij hieldt zich geheel vreemd en trotsch tegens'hen, als of hij niet wist, wie zij waren; ook fprak hij met hun door eenen tolk, of fchoon hij hunne taal zeer wél verltond: en toen hij, om hen eenigen angst op het lijf te jaagen, en naderhand des te meer te verblijden, zelfs een vermoeden liet blijken, dat zij wel ligt verfpieders konden zijn, verhaalden zij hem, hier op, zeer naauwkeurig, hoe zij heetten, wie hun Vader was, van waar zij kwamen, en wat hij verder van hunne familie zaaken wilde weeten. Hij-toonde zich nog geduurig zeer wantrouwend, en gaf hun eindelijk het befcheid, dat hij éénen van hun, Simeon, genoemd, als een onderpand, wilde houden, tot dat zij weder kwamen , en hunnen jongden broeder, Benjamin mede brachten, van wien zij hein gefprokcn hadden. De nood , in welken hij hun dus deed komen , bracht hun de wreedheid te binnen , welke zij eertijds aan hunnen broeder gepleegd hadden ; zij verweten zulks aan elkanderen, en beléeden: „Dat zijn wij aan onzen broeder , Jofeph , fchuldig ; wij waren immers doof tcgens zijn angftig gefchreeuw, en weeklagend H 5 se-