Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao be R IJ K E

ging even zoo ligtlijk over het hoofd zoude zien, als hij zelf.

Immers, hoe laet wordt de mensch gemeenlijk gewaer, dat, door het involgen van een drift , door den tijd , allen ' de overhand krijgen! veelligt begon eindelijk ook zijn verftand te verzwakken, daer hij het gebied der deugd telkens naeuwer bepaelde, om de grenzen van zijn geweten verder uittezetten; of hij verviel eindelijk tot roekeloosheid, zoo dat hij deed 't geen hem geviel , zonder dacrovcr verder natedenken.

Zoo werd deze Jongeling, waerfchijnlijk, in het vervolg ; thands was hij het nog niet. Thands was zijn karakter nog niet geheel bedorven; want hij had nog gevoel voor datgeen , welk waer en goed is. Hij verheugde zig over het goede, dat hij in zig befpeurde, en wenschte dat

te verkrijgen, welk hem nog ontbrak. ■

Overtuigd van de hooge waerde zijner ziele, zogt hij naer den weg ter volmaektheid, en niet zonder droefheid en fchaemte verliet hij dien weder, daer dezelve hem te moeilijk toefcheen. Maer zijne deugd was nog niet algemeen, bellond meer in de vermijding van grove misdrijven, dan in de beoefening van alles, wat

regt

Sluiten