is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen naer de behoeften van onzen tijd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENSTIJVER. 8r

zucht tegen hen woedden , hen en hun zaed van de aerde verdelgden!

Zoo fchadelijk, zoo ftrafbaer, en voor de menschlijke gelukzaligheid hoogstver-1 derflijk de koelheid, de onverfchilligheid of laeuwheid jegens God en den godsdienst, aen de eene zijde — zoo edel, pligtmatig en voor de menschlijke welvaert oneindig gewigtig eene vurige en opregte belangftelling in den godsdienst ~ een ware, verftandige, menschlievende ijver voor God en deszelfs dienst, aen de andere zijde is: zoo affchuwlijk, zoo verwoestend en de menschheid onteerend is en blijft eeuwig de redelooze, buitenfporige, liefdelooze godsdienstijver.

Dan, hoe meer wij in eene zaek, welke op zig zelve, en in hare behoorlijke grenzen óepaeld, geheel goed en heilzaem is, gevaerloopcn, om op afwegen te geraken > en tot dat punt te naderen, waer eene der edelfte deugden in de affchuwlijkfte ondeugd ontaerden kan; des te noodiger is het, ongetwijfeld, de ware grenzen en de eigenlijke natuur van dezen pligt te leeren kennen. En, daer de ijver voor God en godsdienst een pligt van dezen aerd is* zoo verdient deszelfs nadere onderzoeking, en de eigenlijke bepaling van zijne ware F ge-