is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den MARQUIS DE POMBAL. 93

Deeze yverige Prelaat overwoog, dat het voor hem veel meer verdienstlyk zoude zyn, en meer voordeel voor de kerk verfchaffen, om te werken aan het welzyn van een uitgeftrekt bisdom, dan acht te geeven, op de getrouwheid,welke hy aan zyne oude vrienden de Jefuiten gezwooren had. ——— Hy bewaarde dezelve geheel voor den Minister, die volmaakt zeker aangaande zyne fchikkingen, niet naliet, hem in zyn nieuwen zetel van Evora te zetten, en hem benoemde tot Preüdent van een waereldlyk Geregtshof. —— De Bisfchop bedroog zig ook niet in dit eerwaardig vertrouwen, en liet geene gelegenheid voorbygaan, om aan zynen Befchermer zyne geheele verknogtheid en regtmaatige erkentenis te betoonen.

De uitwerkinge, die dit nieuw gefchrift, (welk carvalho tegen de Jefuiten opentlyk in 't licht gegeeven had,) 'buiten het Ryk, in Spanje, en boven al in Italië te voorfchyn bragt, beantwoordde geenzins aan de oogmerken van den Aucleur. De Voor-

ftanders van de Sociëteit der Jefuiten thans nog zeer talryk en vermogende, verontwaardigt wegens de lasteringen, in dit werk byeen geraapt, beklaagden zig daar over geweldig, en namen hun toevlugt tot den Paus, om hem te fmeeken, dat hy een einde geliefde te ma-

ken van alle die fchandelykheden. — De

Anti-Jefuiten van den anderen kant, die onder befcherminge van den Minister van Portugal te Rome bezig waren, om de oogmerken van den Graaf van Oeyras te onderfteunen, in plaatfe van ze tegen te gaan, en ee-

nen

v.

boek.

Het Hof van Spanje veroordeelt de voornaamfte gerchriften,tegen

de Jefuiten gefchreren, om verbrand te worden.