Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den MARQUIS DE POMBAL. 147

weinig toegevendheid en fchaamte te voorfchyn gebragt, niemant in vervolg eenige zwaarigheid zoude maaken, om de daaden in zyne Edicten en Manifesten gemeld, in tivylfel te trekken, niettegenfiaande deeze Aften tót verzekering van haare echtheid den achtbaaren naam des Konings hadden, die dezelve ondertekend heeft?

Niets kan derhalven den Graaf van Oeyras verontfehuldigen, van, in die omftandigheid, deezen Vorst , welken hy had behooren te verlichten, zo onverdiend bedrogen te

hebben. ■ Voor het overige, welken

fpyt, dat hem ook het opheffen van de verzogtte Bullen mogte verwekken , zo oordeelde hy zulks echter geen genoegzaam voorwendzel te zyn, om met het Hof van Rome te brceken. ■——— Hy vreesde, dat in eene zaak, alwaar de waarheid zo gemaklyk was te agterhaalen, den Koning eindelyk de oogen mogten geopend worden, en dat hy zyne regtmatige gevoeligheid openbaar zou maken tegen den Aufteur van deeze fnoode fchelmery.

Maar hy wagtte niet lang, zonder eene andere voor zyne oogmerken veel gunstiger gelegenheid te vinden, en hy liet dezelve niet vooibygaan. ——. Den 6 Juny, welke bepaaldelyk de dag van de geboorte van Jofeph was, vierde men het Huwelyk van den Infant Don Pedro, met de Prinfes van Brazil, Dogter des Konings,en welke thans

op den throon zit. « Op dien zelfden

dag, deed men deeze gelukkige gebeurtenis, door een rondgaand Biljet van den StaatsfeK 2 cre-

vr.

BOEK.

Sluiten