Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi. b o e_k,

Manifest van het Hof van Rome.

160 GEDENKSCHRIFTEN van

die van het Hof van Portugal en van de handelvvyze van deszelfs Ambasfadeur.

„ Het onverwagte huwei.yk van den „ Doorluchtigen Infant Don Pedro, met de „ doorluchtige Prinfes van Brazil, te Lisbon „ op den 6 Juny laastleden gevierd zynde, ,, werd deeze heuglylce gebeurtenis , dien „ zelfden dag aangekondigt, niet alleen aan „ alle Ambasfadeurs , maar ook aan een „ groote menigte Ministers van den tweedén ,, rang, door een Biljet van den Staats Se„ cretaris, Don Lodewyk de Acunha, zyn„ de in de volgende bewoordingen vervat.

» M

„ De zekerheid, in welke de Koning is, „ ten opzigte van het aandeel, welk zyne ,, Allerchristelyke (Katholyke enz.) Majes„ teit, neemt in al het geene, wat zyne „ Familie en het Koninglyk huis aanbelangt, „ heeft hem bewogen, om op dit oogenblik

zelfs, daar het Huwelyk van de door,, luchte Prinfes van Brazil met den Door„ luchten Infant Don Pedro gevierd word ,

kennis te geeven aan dien Monarch van dit „ zeer heuglyk nieuws ; dienvolgens heeft „ de Koning myn Meester my bevolen, „ om daar van, aan uwe Excellentie, ken„ nis mede te deelen, als mede van het af-

vaardigen van een buitengewoon Courier „ naar zyn Hof, veron derft ellende, dat uwe „ Excellentie zig daar van wel zal willen

,, bedienen. En dewyl hunne Ma-

„ jesteiten, en hunne Koninglyke Hooghc

„ den,

Sluiten