is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEWYS -STUKKEN. 227 zweering en van de misdaden van elk der fchuldigen, in deeze zaak van vermoeden genoegzaam Regt zyn * om de veroordeeling van de Opperhoofden van deeze zamenzweering te bevorderen, en hen te doen ondergaan alle de ftraffen, hun door het Regt opgelegd , en zelfs nog veel grooter, byaldien zyne Majefteit dezelve geliefde te vergunnen; aangezien elk dezer vermoedens van Regt, voor eene zekere waarheid is geacht, "en voor een volkomen en zeer overtuigend bewys, welk ons van de verpligting ontflaat, om eenig nader bewys te zoeken, en dat dezulken zodanig bezwaard, welke tegen hen gelyke vermoedens hebben, dat dezelve hen in de noodzaakelykheid field van daar tegenftrydende bewyzen te toonen, die zo veel kragt en fterkte hebben, om beflisfende en overtuigende te zyn. Want de tegenwoordige zaak bied niet één maar eene menigte vermoedens van Regt tegen de Opperhoofden van deeze zamenzweering, en inzonderheid tegen den misdadigen Jofeph Mascarenhas, weleer Hertog van Aveiro, en tegen de verleidende Geestelyken van de Sociëteit van Jefus.

XXIII. Het is beweezen, om te bevestigen, het geen wy zeggen,dat uit dien hoofde dit vermoeden van Regt, de geene, die eens ondeugend geweest is, altoos zal en moet geacht worden als in ftaat te zyn, om alle die foort van ondeugden te kunnen be> dry ven, welke hy reeds begaan heeft, en men derhalven de perfoonen, van welke hier gehandelt word, ook niet kan onfchulP 2 dig