is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BE WYS-S TUKKEN. 229

herhaalde maaien de verfoeilykfte ontwerpen gefmeed hebben, om zelfs oproer te verwekken in deeze Hoofdftad en in dit Ryk, en om de geesfelroede des oorlogs over dit Ryk en over de onderdaanen van zyne Majefteit te voorfchyn te brengen. Waaruit men noodzaaklyk moet beiluiten, dat voornoemde Geestelyken overtuigd zynde van alle deeze misdaaden begaan te hebben , tegen den Koning onzen Heer, en tegen zyne Ryken,hetonvermydelyk is,om van hun de toepasiing van deeze Regel en vermoeding van Regt niet te maken: Semel malus, femper prafumitur malus in eodem genere mali, d. i. Die eens ondeugend is, voord altoos ondeugend geacht in een en hetzelfde foort van ondeugd, waar van het gevolg onbetwistbaar zou zyn, wanneer 'er geene andere bewyzen voorhanden waren, dat zy die geene zyn, welke den aanflag ontgonnen hebben, waarvan hier gefproken word, in zo verre zy niet door onlochenbaare bewyzen aantoonen, dat anderen dan zy daar van de bewerkers zyn.

XXV. En het geene ons gezegde nog meer bevestigt, is dit ander vermoeden van Regt, dat men een groote misdaad niet ligt begaat, zonder een groot voor deel daarmede te beoogen. De uitwerking van dit ver¬

moeden is, dat wanneer iemand bevind voordeel in een misdaad te hebben, dan moet men vermoeden, dat hy de geene is, die dezelve begaan heeft; ten minsten in zo verre hy niet klaarblyklyk bevvyst, dat een ander dan hy daaraan fchuldig is. .. Want boP 3 ven-