Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lucht sgefteldheid van Paleftina.

21

begeert tot zyne wooninge, ook zal er de Heere zuoonen in eeuwigheid. Immers heefc de Heere met de tekenen zyner tegenwoordigheid niet op Bazan, maar op Zion gewoond? Omhelzen wy 't gewoon gevoelen, dat David dit lied oedicht hebbe, by gelegenheid van de opvoering der arke op Zion, en dus dien berg in't oog had, die verfcheide heuvels had, en met den berg Bazan vergelykt, zal alles klaar worden, indien wy de woorden in 't Hebreeuwfch dus vertolken: Be berg Gods [is als] de berg Bazan; een heuvdagtige berg [is] de berg Bazan. Waarom legt gy [hem] (namelyk Zion) lifliglyk lagen, 6 bet* velaglige bergen ? dezen berg heeft God begeert tot zyne wooninge (w). Tusfchen de beeken Jabboh en Arnon, is ook

berugt

(w) De Hebr. woorden luiden dus: Vers 16. ^"TrjC?^»^

J)e berg Gods [is als] de berg Bazan!

Een heuve/agtige berg' [is] de berg Bazan 1

Vers 17. Q'ï^j tng TT" n"

Waarom legt"gy [hem] liftigW ^gen 6 heuvelagtige bergen ?

Dezen berg heeft God begeert tot zyne woningen. B 3

Sluiten