is toegevoegd aan uw favorieten.

Bybel verklaring betrekkelyk tot Palestina.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luchtsgefteldheid van Paleftina. 6?

dat de.Apoftel Judas die ten zinnebeeld ftelt in zyn' brief vs. 13. daar hy van dwalende ft enen fpreekt. —■— Men vindt ze meest in vette en moerasfige plaatzen ook op kerkhoven, zy beftaan uit zeker Phosphorifche ftof, die niet brand maar enkel licht geeft, veroorzaakt door de uitwaasfeming van verrotte lyken, planten enz. Dewyl zy door de minfte beweging der lucht voortgedreven worden, zo volgt natuurlyk, dat wanneer menfchen voor dezelve vlugten, door die gemaakte beweging in de lucht zy hen navolgen; doch wanneer men tegen dezelve inloopt, zyvoor

ons fchynen te wyken of vooruit lopen. Of

't Noorderlicht mede een verfchynzel oudtyds geweest of nu'in Paleftina is, kan ik met geen zekerheid zeggen. De Wel Eerw. Heer R. Schutte (Sticht. Ged. I. D.p. 62, 63.) is van oordeel dat er op gedoelt word Job 37: 22. Als van 't Noorden 'f goud komt, by God iseenevreesMe majefieit. Doch de Heer Michaêlis (nteUf m Overzetting van Job f. 166.) verftaaterdoor, zulke wolken, die-in een helderen lucht voortl dryvende, door de zon zullen befcheenen wor" den; en dus als goud blinken."

pr. 8v 15 en \ gedierte in hunne holen gejaagt word. Het woord n»n beduidt ontb/ooten, uitputten en dergelyke; maar nergens zo veel ik weet aan V gezicht openbaa-

E 2 §• 33-