is toegevoegd aan uw favorieten.

Bybel verklaring betrekkelyk tot Palestina.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96-

Het Tweede Hoofdftuk, van de

Zodanig een gefleltbeid des land was voorzegt.

i 1

J

i i

\

wyl hy in dat zelve boek de landltreek by de zee van Genezaret, en vervolgens die van Jericho roemt wegens haare weergaloze vrugtbaarheid. z.) Strabo is een fchryver van de i. eeuw des Christendoms, die lange naar Mozes geleeft heeft, in een tydperk, waarin 't hoogstwaarfchynlykis, dat Canaan wegens Israels zonde, al veel van deszelfs te voren gezegende landsgefteltheid zal verloren hebben.

§• n.

De jegenswoordige gefteltenis van Paleftina komt volmaakt met Godswoord, en wel met Mozes fchriften overeen.

De uitermate groote vrugtbaarheid was niet alleen aan den natuur des lands, maar byzonderook aan de Godlyken zegen toetefchryven, die God beloofde als zy hem vreesden, Lev. 26: 3—5. maar zyn vloek over 't land bedrygde, zo zy hem /erlieten, Lev. 26: 33. Uw land zal zvoest, en iwe fteden zullen een woeftyne zyn. Inzonderheid s waerdig, dat men hier over naarieestZteïtf.ac^ 52—24. men zie ook Joël 2: 3. Zach. ?: 14.

Mal. 4: 6. • Behalven 't onttrekken van

len Godlyken zegen, kunnen nog als middeloorzaken worden aangemerkt, de oorlogen en vervoeftingen door de Romeinen j de zo genaamde

Heilige