is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van M Y N E N TYD. 241

eni den Ryksdag daar te doen vergaderen. Dit was ook ftrydig tegen de grondwetten des Duitfchen' Ryks , vooral tegen de Gouden Bulle : maar de zwakheid der Franfchen befpaarde der Koninginne van Hongaryen deeze overtreeding. De Duitfche Ryksdag vergaderde dan te Frankfort op den eerden van Zomermaand. Frankryk gaf hier de uitfluiting aan den Groot-Hertog. Maar dewyl het Leger des Prinfen van Conti, welk deeze verklaaring onderdeunen moest , reeds was verdweenen , was dit, van de zyde der Franfchen, eene ftilzwygende belydenis van onvermogen, welke de harten van alle hunne Bondgenooten van hun vervreemde. De Staatsdienaars van Brandenburg en van den Keurvorst van den Paltz , gaven aan den Ryksdag een Bericht over, waarin het onderzoek der volgende punten gevraagd werd : Vooreerst, of de Gezanten , welken de Keurvorst van Mentz genoodigd had , konden toegelaten worden tot het geeven hunner ftemme ? Ten tweeden , of derzelver Hoven alle vryheid hadden , welke , volgens de gouden bulle, vereischt wordt ? Ten derden , of fommigen zeiven zich niet daarvan beroofd hadden , het zy door beloften , het

zy door zich te laaten omkoopen ? Het

eerde van deeze punten betrof den Gezant van Bohemen , welke niet behoorde toegelaten te worden : het tweede bedoelde den Paltzifchen Gezant , wiens Geheimfchryver voor de poorten van Frankfort door de OostenrykII. deel. Q fchen

I745-