Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1747-

VrVtoc'-t in lt»lie en Iü'veme.

Omwenteling la Ge-

Rtlli

34 GESCHIEDEN I S

waren vervallen, en zyn lichaam zwak (*•). De. bezetting bellond niet uit dc beste troepen., ert. de Bevelhebbers , ontbloot van ondervindinge,, wisten niet , of zy de Mynen moesten gebruiken , dan het land onder water zetten tot hunne verdediging: zy ondergingen het lot van den, in de fchoolen, zo beruchten ?zei, welke, zo men. zegt, van honger ffigrf tusfehen twee mudden haver, dewyl hy geene keus tusfehen beide wist te doen. De Franfchen liepen ftorm op ckt vesting , en namen ze wech, bykans zondejf tcgenfhnd te ontmoeten. De Gouyerne,ur had naauwlyks den tyd om zich, in zyne flaapmuls cn nachtrok, te bergen. Deeze verrichting floot in dit jaar den gelukkigen voortgang der Fran,fchcu in de Nederlanden.

In It,alie en Provence was het krygsgeluk dea. Keizerfchen minder ongunftig. De omwenteling, te Genua voorgevallen, deed, wel is waar, de. ondernceming des Graaveu van Braun op Tou,-

lon

(*.) Dc Baron van Cronftrom was juist zesentachtig jaaren oud, toen hy in Bergen op Zoom kwam. Hy had te vergeefs zich op zynen ouderdom , zwakheid en doofheid beroepen, om van deezen pos,c veifclioond te blyven. Deeze Grysaard werd naderhand in verdenking gebragt van zynen plicht niet betracht te hebben, en voor den hoogen Krygsraad op artikelen gehoord ;. maar konde niet verwerven, dat men in zyne zaak uitfpraak deed, hoe zeer hy 'er op aandrong. Zie wagenaar, als boven bl. ioos 115, 116.

Sluiten