is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN.DEri ZEVENJAAR. OORLOG, ioo-

De Heer van Braun bevond zich in een even belemmerend , maar minder verdrietig, gevah Voor zich had hy eenen hoop Pruislïfche krygsbenden, welke de zyne in getal overtroffen; en dewyl alle gemecnfchap met Konigdein hem was afgefneden, dewyl hy, in alle onderneemingen, welke hy konde aanvangen om de Saxifchen te ontzetten, beletfels ontmoette, welke de natuur zelve hem in den wech fteldc, en dewyl het te vreezen ftond, dat, wanneer deeze benden zich, buiten zyn weeten , krygsgevangcn gaven, hy oogenblikkelyk het geheele Pruisfifche Leger op den hals zoude hebben, befchouwde hy den toeftand des Saxifchen Legers als wanhoopig, dacht allecnlyk om zyn eigen volk , dat hy by zich had, in veiligheid te brengen, en week op den Veertienden van Wynmaand te rug na Bohemen. De Pruisfifche Husfaaren volgden hem; de Heer van Warneri floeg zyne achterhoede , en deed driehonderd Croatifche Granadiers over de kling fpringen. Deeze zo kwalyk uitgevoerde onderneeming gaf aanleiding tot de hoonendlte vcrwytingen, welke de Saxifche en Oostenrykfche Generaals elkander onderling deeden. Beiden hadden hierin ongelyk. De Saxifche Generaal, welke het ontwerp van deeze ontkominge gemaakt had , was de eenige fchuldige perfoon. Buiten twyffel had hy gebrekkige kaarten geraadpleegd, en was zelve nooit op deeze plaatzen geweest, welker gefteldheid hem onbekend was. Want, welk verftandig mensen zal tot zynen aftocht

eene

1756,

De Oostenrykfche11 li !p trekt niet verlies te rug.