is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio GESCHIEDENIS

'756-

Het Ssxilche Leger geeft zich krygsgevan-

eene engte kiezen, die doorloopt tusfehen rotzen, waarvan de vyand meester is? Deeze plaatzen , welke door haare ligging te eenemaal on■gunftig waren voor de verrichtingen , welke de Oostenrykfchen en Saxifchen ten oogmerk hadden uit te voeren , waren de eigenlyke oorzaaken der ongelukken, welke den laatstgemelden aldaar overkwamen. Van zo veel gewichts is de naauwkeurige kennisneeming van den grond , en zo veel doet de ligging der plaatzen tot beflisüng van de krygskundige onderneemingen, en van het lor der Staaten.

De Koning van Poolen was , van de hoogte van Konigdein , aanfehouwer van den deernis* waardigen toedand , waarin zyne krygsbenden zich bevonden ; gebrek hebbende aan brood, omfingeld door vyanden , en zelfs buiten daat van, door een wanhoopig befluit, zich, ten koste van haar bloed, eenen wech te baanen, dewyl alle hulpmiddelen haar waren afgefneden. Om ze niet door honger en ellende te zien omkomen , was hy genoodzaakt toe te ftemmen, dat zy zich krygsgevangen gaven, en de wapens nederleiden. De Graaf Rutowsky werd gelast de voorwaarden deezer droevige overgaave op te dellen. Dit geheele lichaam gaf zich gevangen: de Bevelhebbers verbonden zich op hunne eere, geduurende deezen oorlog, niet tegen de Pruisfifchen te dienen; en dewyl men op hun woord daat maakte , delde men hen in vryheid. Om een overwonnen vyand niet te vernederen, deed

de