is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den ZEVENJAAR. OORLOG. 1x3

Op denzelfden tyd, wanneer des Konings Leger in Saxen trok, verliet de Maarfchalk van Schvverin den omtrek van Konigsgratz, en week na Silelien. Terwyl hy op den tochr was na Skalitz, werd hy gevolgd door eenige duizenden Hongaaren, welke zyne achterhoede ontrustten. De Maarfchalk, welke geen gekfcheeren verftond, {telde zich aan het hoofd van een gedeelte zyner Ruiterye, viel hun heftiglyk op het lyf, verlioeg ze, en vervolgde ze tot aan Smirfitz, waarna hy gerustlyk zynen tocht hervatte , en zich, op den tweeden van Slachtmaand, met zyn Leger , op de grenzen van Silelien bevond.

De rust, in welke de vyanden zich hielden, liet toe , dat men het volk vroegtydig in zyne kwartieren konde doen gaan. Men maakte een Cordon voor de Winterkwartieren. Prins Mauritz had het bevel over de verdeelinge , welke men na Chemnitz en Zwickau zond ; vanwaar hy volk afvaardigde om de engten der Boheemfche grenzen te bewaaren , en de posten van Aufche, van Oelsnitz, en van den Basberg deed verfchanfen. De Heer van Hulfen voerde het bevel over de Brigaden van Freyberg en van Dippoldiswalde , en bezette de posten van Sayda , van Frauenberg en van Einfidel, De Koning vertrouwde den Heere van Zastrow de engte van Gishubel, en den doortocht van llohlendorf. Vandaar, de Elve overtrekkende, liep het Cordon van Dresden, over Bisfchofswerda,

III. deel. II voor:

1756.

De Maarfcbalk van

s c h w £-

rin keert na Silelien,

Win terli >vai tieren,

Curilun,