Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den ZEVENJAAR. OORLOG. 143

eene kleine vlakte , befloten tusfehen de beide vleugels van Voetvolk, welke voorwaards„trokken , achter den rug gedeund wordende door dichte bosfehaadjen ; op fommige plaatzen verhakkingen en met gefchut voorziene redouten , welker vuur de Ruitery befchermde , voor zich hebbende. De rechter vleugel des Prinfen van Bevern tastte den linker vleugel des vyands aan. Ter zelfder tyd vielen vyftien Pruisfifche escadrons de Keizerlyke Ruitery in de vlakte op het lyf, en bragten ze in verwarring. De Prins van Wurtemberg deed hier wonderen van dapperheid. Daarop greep de Heer van Lestwitz den vyandlyken rechter vleugel aan , gelyk ook de redouten welke Reichenberg dekten; en fchoon hy verfcheidene engten doortrok eer hy zo ver kwam , overweldigde , evenwel , het Regiment van Darmftadt , geleid door den Colonel van Hertzberg, deeze redouten, en noodzaakte den vyand de vlucht te kiezen. Men vervolgde hem van de eene hoogte tot de andere , tot aan Kochlitz en Dorffel. De ongemaklykheid van deezen bergachtigen grond , en de onmogelykheid, in welke benden die in orde willen blyven , zich bevinden van eenen vyand te achterhaaien , die met ontfehaarde gelederen vlucht, belette den Prins van Bevern dit lichaam te eenemaal te vernielen. De Oostenrykfchen verboren in dit gevecht omtrent achttienhonderd man., van welken achthonderd door den Prins van Bevern krygsgevangen gemaakt werden. Het verlies

1757»

Hy flaat

eenen hoog Oostenryk. fchen.

Sluiten