Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?57-

en gevangen genosnen.

p.e Oostenrykfchenveroveren ^reslau.

230 GESCHIEDENIS

man van hun volk buiten ftaat van te kunnen vechten had gebragt, en het is zeker, dat de dorpen daaromftreeks opgevuld waren met hunne gekwetften. Des anderendaags, of liever in den nacht, kreeg dc Prins van Bevern het in het hoofd, om het lichaam troepen des Heeren van Beek, die naby hem gelegerd was, te gaan ver-, kennen : hy was alleen , en liet zich door de Pandoeren gevangen neemen. De Heer van Kyau , die na hem de oudlte Generaal was , nam het bevel over de benden , en zonder te beraadflagen over het geen hem tc doen ftond, begaf hy zich op wech na Glogau. Naauwelyks geloofde de Heer van Lestwitz, dat hy in Bres lau op zichzelven was gelaten, of hy geraakte geheel van zyn ftuk. De Oostenrykfchen naderden deeze Hoofdftad, en de Heer van Lestwitz, welke tot dien tyd toe den roem van een dapperen Bevelhebber had gehad, wachtte niet tot dat de vyand een eenigen kanonfehoot tegen de wallen kostte: hy verzocht van overgaave te handelen , en verwierf den vryen uittocht met wapenen en pakkaadje. Twee dagen daar na, volgde hy met zyne bezettinge, waarvan, de helft

on-

.Behalven. de groote onwaarfchynelykheid , dat dit gevecht den overwinnaaren zo veel duurder zoude zyn te ftaan gekomen dan den overwonnenen, bepaalt ook arc 11 enholtz, I D. bl. 78, het geheele verlies der Oostenrykfchen aan dooden en gewonden op 5S00. Vert.

Sluiten