is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

175?,

ft

328 GESCHIEDENIS

telen na de plaats, van welke zy gekomen waren. Deeze verrichting was reeds tot drie keeren herhaald , wanneer hy verplicht werd zich weder by het Leger te voegen. Hy kwam net van pas by onzen linker vleugel. De Koningwas genoodzaakt geweest denzelven van volk te ontblooten , cm hulp toe te voeren aan zynen rechter vleugel; evenwel konde hy niet fchielyk genoeg komen, om te beletten, dat het bataillon van Kleist' door de vyanden omringd, en gedwongen, wierd, de wapenen neder te leggen. De rechter vleugel des Legers hield zich liaande, welke poogingcu de vyand ook mogt doen om het dorp Hochkirchen voorby te komen. De flag was begonnen ten vier uuren in den morgen •, ten tien uuren werd het Kerkhof veroverd; het dorp en de battery waren reeds verloren; de vyand was al te wel gevestigd , om hem te kunnen doen verhuizen; een groot lichaam van Ruiterye kwam achter den rug des Legers; dc Heer van Retzow had den Weisfenberg verlaten: in deeze omftandigheden konde'het'Leger zich in' zyne plaatzhige niet ftaande houden, en men had geene andere party te kiezen, dan die van den aftocht. De Ruitery daalde eerst van de hoogten neder in de vlakte, om den tocht des Voetvolks te dekken. De'rechter vleugel des Voetvolks nam toen den wech van Doberfehutz, alwaar men de legerplaats beïïemde, en het volk des Heeren van Retzow vormde de achterhoede des Legers. De Oostcnrykfche Rui- - te-