is toegevoegd aan uw favorieten.

De weldadige Zwitzer, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 119

montfleur.

Fleurmónt! eeu oogenblik : deeze heer is myn oom, en wil uw befchermer.uw weldoener zyn.

de graaf, ter zyde.

Ik geloof het niet; groote God!... maar eenige jaa. renfmart doet de jeugd verwelken.

du bois.

Ily fehynt in woede!

benoit.

Ta dat ben ik! en met reden, gy zult mlsfchien de fterkOe zyn, maar ik zal myn leven zo duur verkoopea als mooglyk is.

henriette. Wat fchielyke verwarring! !R weet niet...

montfleur, haar in de rede vallende. Hy is gek geworden, wy moeten op hem pnsfen.

' lAr n0v op den achtergrond van het tooneel. Is dit dezelfde ? zeg my, du Bois!

du bois.

]s, mynheer! hy is het.

BENOIT.

Tfl ik ben het ! (met trotsheid,-) Mynheer de Rid. der'uw zegepraal is nog tüet volkomen! Gy zyt minder fchuldig, maar niet minder verachtelyk (tegen du Bois) dit is dan de belooning die gy my toedacht? (koel te. £en Philibert) en gy ook, myn vriend! gy moest my ook * H 4 ¥■