is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17-61I7Ö2.

o42 GESCHIEDENIS

derhouden? Voor wicn? Waarom? En uit welke beweegreden zal hy het afftaan ? Alle deeze, bezwaarlyk op te losfen , vraagen vervulden de gemoederen met onzekerheid over het toekomende. Maar dc uitkomst was gelukkiger dan men konde hoopen. Zo bezwaarlyk is het de tweede oorzaaken te ontwikkelen, en de 'onderfcheiden dryfveeren te kennen , welke 'den wil der meiifchcn bcpaalen. Het bleek dat Pieter de III een uitmuntend hart bezat , met edeler en verhevener gevoelens , dan men gcmecnlyk by de Vorften aantreft (*> Hy fchiktc zich na al de verlangens des Konings , en ging zelfs verder dan men konde verwachten. Uit eigene beweegingc riep hy den Heer van Czernichef met deszelfs Volk uit het Oostenrykfche Leger tc rug; hy eisebte van den Koning geen den minften afftand , fchoon hy daartoe bevoegd zoude geweest

(*) Een groote lof wordt deezen Vorst hier gegeven. Verdiende hy denzelven? Uit zyne volgende verrichtingen, zyne wyze van regeeringe, zyn zedelyk gedrag , de behandelinge zyner Gemaalinne en Kinderen aangedaan, of tegen dezelve voorgenomen, het voegen van zyne wapenen by de Pruisfifche tegen het Huis. van Oostenryk , dat hem niet beleedigd had, en andere gebeurtenisfen heeft men meei dan voldoende reden om hier aan te twyffelen. Maar kan men ook den Koning van Pruisfén zyne dankbaarheid jegens den man , aan welken hy zyne behoudenis verfchuldigd was, wel kwalyk neemen ? Vert.