Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1767' 1768.

Der Polakken mist oegen hierover.

22 GEDENKSCHRIFTEN

den werden genoodzaakt de duuring van den Ryksdag te bepaalen tot den eerden van Sprokkelmaand des jaars 1768 (*;, en men benoemde Gelastigden, met magt, om de zaaken, in den naam van het Gemeeuebest tot een eiudelyk befluit te brengen. De Gezant van Rusland, die van Pruisfen, en die der Protedantfchc Hoven, zo wel als de Maarfchalken der Disfidenten, waren tegenwoordig by de zittingen deezer Gelastigden. Hier werd een Staatsfchrift getekend, uit kracht waarvan de Disfidenten herdeld werden in alle hunne rechten. Kort daarna ging men over tot het tekenen der Grondwetten (f) van het Ryk, waardoor de magt der voornaamde Amptenaaren van het Gemeenebest bepaald werd, by naame die van den Gioot-Veldheer. De Ryksdag werd genoodzaakt deeze nieuwe Wetten te bekrachtigen, waarna hy fcheidde.

Zo veele daaden van Oppermagt, welke eene vreemde Mogendheid in dit Gemeenebest bedreef, maakten ten laatften alle gemoederen wederfpannig: de trotsheid van den Prinfe Repnin verzachtte dezelve niet : zy , welken de voornaamde Ampten bekleedden, hartelyk verbitterd over de vermindering hunner magt, konden de veranderingen niet verduwen, welke zo nadeelig voor hun gezach als vernederende waren. De j3isfehoppen, van welker Stichten de inwooners

voor

(*) In het oorfpronglyke ftaat 1767, maar dit is, buiten twyflel, eene drukfeil. Feit.

(f) laix Qardinaks.

Sluiten