Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354 BRIEFWISSELING.

1778.

vestiging, die niets meer is dan eene gewoond plegtiglieid , kan geene kracht hebben, dan te? begundiginge van de belanghebbende partyen, welke alleen de Brandenburgfche Prinfen zyn, en daarvan afftand gedaan hebben. Zy kan niet ingeroepen worden door eeriigen anderen van de Stenden des Ryks, welke, geen belanghebbende by deeze orde van opvolginge, om dezelfde reden ook geenerlei recht heeft, om zich hier in te mengen, of 'er ontflag van te verkenen. Het zelfde kan men zeggen ten opzichte van het Ryk , welks geheele toetreeding tot de bovengemelde bevestiging van Frederik den III enkel bedaat in de eenvoudige uitdrukkinge van die bevestiginge , dat zy gedaan was met toedemminge des Ryks. Om alle deeze redenen kan zyne Majefteit de Koning van Pruisfen nimmer eenige gelykheid of vereffening erkennen , tusfchen de geregelde orde der onbetvvistbaare opyolginge van zyn Huis, in de Markgraaffchappen van Anfpach en van Bareuth, en den ongcgronden cisch van het Huis van Oostenryk op de Beierfche Nalaatenfchap, welke alleen aan het Paltzifche Huis behoort, gelyk men het eene en het andere deezer ftukken ten duidelykften beweezen heeft. De billykheid laat niet toe het afflaan der bovengemelde voorftellinge toe te fchryven aan de begeerte, tot eene onrechtvaardige, en voor de nabuuren geyaarlyke, vergrooting van magt. De Koning heeft, in den geheelen loop der voorgaande onderhandeliuge, genoegzaam

Sluiten