Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi de VER T A A L E R

genomen , heeft veroorzaakt, dat de uitgegeven Deelen elkander veel traager gevolgd zyn , dan de Uirgeevers verlangden, dan Gy, misfchien , wel begeerd had, en dan ik zelve in den beginne my had voorgefteld. Ik verzoeke hierin uwe verfchooning, en hoope dezelve te eerder te verwerven , wanneer Gy gelieft te overweegen, dat deeze Zes Deelen, gevoeglyk, als Vier onderfcheiden, en op zich zeiven ftaande, Werken kunnen befchouwd worden.

De twee Eerfte Deelen behelzen de Gefchiedenis der veroveringe van Silefien, en der beide oorlogen , welke de Koning tegen het Huis van Oostenryk ondernam om het zelve te vernederen , en zyne eigene magt te vergrooten, met tusfchen beiden ingevlogten befpiegeiingen over den ftaatkundigcn toeftand, zo van Europa in het algemeen, als van de voornaamfte Mogendheden, en vooral van het Huis van Brandenburg in het byzonder, tot in het Jaar 1745.

In de twee volgende, geeft de Koninglyke Schryver een uitvoerig verhaal van den Moedigen en verderflyken oorlog, welke in het Jaar 1756 eenen aanvang nam, en in het Jaar 1763 eindigde met den vrede van Hubertsburg. Schoon f re de rik hier weder de rol van aanvaller fcheen se fpeelen, is het tegenwoordig genoeg bekend ,

dat

Sluiten