is toegevoegd aan je favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as den LEEZER. xci

£er , (met hoe veel oprechtheid blykt genoeg uit den Brief van d'alembert zeiven), eene rechtzinnige Roomsch - Catholieke Geloofsbelydenis , met zyne eigene hand gefchreven , met mondelinge verklaaringe bevestigd, en op zyn fterfbed overgegeven, had; weigerde de Priester van het Kerfpel, waarin hy overleed, hem te begraaven, en men was genoodzaakt het lyk na eene andere plaats te vervoeren. Een ander Kerfpelpriester had het ft.uk evenwel anders begrepen. Deeze „ gevraagd zynde, hoe hy zich zoude ge„ dragen hebben, indien de Heer de Voltaire in ,, zyn Kerfpel geftorven ware , had geantwoord: „ ik zoude hem plegtig hebben doen begraaven, en „ ik zoude hem een graffchrift hebben doen maa~ „ ken, waar onder ik zyne Geloofsbelydenis zoude „ geplaatst hebben. Inderdaad , Sire , dit zoude „ een man van verftand gedaan hebben , gelyk „ deeze Priester zonder twyfel is. Dat Graffchrift zoude een zegeteken voor de Kerk geweest ,, zyn , en voor de nakomelingfchap een gedenk„ ftuk van des Heeren de Voltaire's, het zy we, zenlyke of fchynbaare. herroepinge zyner ^ dwaalingen (*)." Behalven deeze Brie¬

ven, zyn, in dit laatfteDeel, nog vier van fontenelle, acht van rollin, en even zo veel van condorcet. In die van rollin ziet

men,

(*) Tm. XV, pag, 99,