Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is HOLLANDS

gevallen. — Van dc Oorlogen. — Van den Krijgsftaat. met betrekking tot de Bezittingen der Hollan-' deren in de Indien. — Van de zedelijke gebreken, welken uit de al te zwaar e belastingen voortfpr uiten. — Van den ijver en werkzaamheid van andere Natiën, met betrekking tot den Koophandel en Scheepvaart. — Misbruik van 't Crediet. — Van dc gebreken, aan welken 't bewind der handel -maatfchappij en en andere groote Cenootfchappen, to{ het drijven van koophandel opgericht , onderhevig fchijnt te wee. zen, — Bewind der zaaken van Maatfchappijen en andere groote Gemeenfchappen van Handel. — Van de geldleeningen aan de Planters der Nederlandfche en vreemde Volkplantingen gedaan. , — Van de Pracht en Weelde, dc Zeden, den Woeker en Zwindelhandel, de Bankbreuken, Marskramers, enz.

Middelen, door welke de Hollanders hunnen Koophandel en Scheepvaart weder kunnen opbeuren, en den voorrang op alle handeldrijvende Volken bekomen — Staatkundige Gefleltenis van Holland, met betrekking tot deszelfs Handel en Scheepvaart. — Van de vermindering dier Betastingen. — Van de Geldmiddelen. — Van de vrijheden en gunften, ten aanzien der Belastingen , te verkenen. — Van de ongelijkheid, der Steden van Holland, ten aanzien der voordeden des Koophandels.— Van '£ aanleggen van Manufacluuren, en van de Monopoliën; van 't geeven der voorkeur aan binnelandfche Manufacluuren. — Van de voordeden, welken men uit de Volkplantingen zoude kunnen trekken. — Van de noodzaakelijklieid om de misbruiken in den Handel ingefloopen tegen te gaan. ■— Van verfcheiden bijzondere middelen, welke zouden kunnen.dienen , om de Scheepvaart, Koophandel en Fabrieken aan te moedigen.

De veranderingen , verfchikkingen, en vermeerderingen, wdke wij gaande weg zullen maaken, zullen deze orde niet Itooren.

EERSTE

Sluiten